5 d’abril del 2021

PRINCIPIS MÍNIMS D’ORATÒRIA I COMUNICACIÓ VERBAL

1. Qüestions bàsiques:


Quan parlem d’oratòria i/o comunicació verbal sempre hem de tenir present:
 • Què volem dir (idees)?
 • A qui ens adrecem (auditori/receptors)?
 • Quina intenció pretenem aconseguir?
 • Quines estratègies lingüístiques (i no ling.) utilitzarem ?

Màximes clàssiques:
 • Puresa: normes gramaticals i lèxiques.
 • Perspicàcia: claredat i precisió, ordre.
 • Ornament: creativitat, sorpresa, evitació dels tòpics i estereotips.
 • Aptesa: missatge apropiat als interessos, a la situació, al tema...

2. Constituents fonamentals:


2.1. Res et verba:

 • RES: continguts, idees, conceptes, arguments, inventiva.
 • VERBA: paraules, disposició/organització; memòria, dicció, acció, llenguatge no verbal.

2.2. Objectiu principal:

 • DOCERE: ensenyar, discernir, argumentar...
 • DELECTARE: agradar, captar la simpatia, l’atenció, evitar l’avorriment...
 • MOVERE: tocar l’ànim, implicar, comprometre, commoure...

3. Aspectes relacionats amb la RES o el contingut del discurs:


3.1. Cal un guió (mental/escrit) del que es dirà. Domini del tema. Informació prèvia.

3.2. Inici del discurs (exordi): molt important guanyar-se l’atenció. Fórmules (insinuació, exemples, interrogació, elogi...).

3.3. Narració-arguments o desenvolupament: estructura de la frase; connectors; to, ritme, gesticulació; activació de la memòria; proves; citacions d’autoritat...


4. Aspectes relacionats amb la VERBA o l’elocució i/o la dicció.


4.1. Qüestions generals: correcció, evitació de barbarismes, de llargs silencis, de repeticions; coherència...

4.2. Figures retòricolingüístiques més usuals: humor, ironia, iteració, gradació, sinonimia, sentència, reticència, hipèrbola, lítote...

4.3. L’ordre del discurs: inici, desenvolupament, conclusió; jerarquització, contraposició; marcadors/connectors. Exemples pràctics.

4.4. Els modes del discurs: diverses maneres de tractar un mateix assumpte segons escaigui al receptor o per imprimir-li un ritme diversificat o enriquir-lo creativament:
 • Varietats de parla: dialectal, social, funcional (registres: culte,col·loquial..), individual/estil personal.
 • Elements no verbals, proxèmics, prosòdics.

5. Pragmàtica del discurs: es refereix a la relació que s’estableix amb l’auditori respecte del que es parla, com se’n parla i amb la intenció.


5.1. Actes de parla: les paraules tenen un significat referencial, però són també actes intencionals: assertius (afirmar, anunciar...), directius (manar, exigir, prohibir..), de compromís (jurar, prometre...), expressius (felicitar, agrair...), declaratius (vetar, cessar...)

5. 2. Què espera el receptor del discurs?
 • Màxima de qualitat: informació rellevant.
 • Màxima de pertinença: anar al gra.
 • Màxima de manera; claredat, ordre, enginy...
 • Màxima de coherència i de cohesió: en el sentit global i en l’organització dels elements lingüístics.

6. Elements auxiliars del discurs:

 • Mitjans TIC.
 • Projecció vocal.
 • Components no verbals: gestuals, sonors...
 • Disposició espacial.
 • Control del temps.
 • Indicacions sobre la participació de l’auditori.
 • Dossiers, guions, resums.

Descarrega el document en PDF aquí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada